Kommentar zu Art. 53b-53d, Art. 53d BVG; Art. 18a FZG Christoph Degen in: «Basler Kommentar: Berufliche Vorsorge», Marc Hürzeler / Hans Ulrich Stauffer (Hrsg.), Helbing Lichtenhahn: 2021.